исмлар маъноси

ИСМЛАР МАЪНОСИ ЭНГ САРА ҚИЗ ВА ОҒИЛ БОЛАЛАРНИНГ ИСМЛАРИ

Исмлар маъноси ФАРЗАНДЛАРИМИЗГА исм танлашда ота-онага катта ма’сулийат юкланади.

Исм танлашда уни маносига ҳам этибор берадиган бõлсак бола келажаги учун ҳам ахамийадли ҳисобланади. Ота-она боласи учун энг сара исмлар қуйидагилардан танлаши мумкун.

АЗИЗ – қадрлилик, ҳурматли бõлиш.

АЗАМАТ — улуғлик, қудратлилик, матонатлилик.

АСОМИДДИН — кõмагида, йордами болиш, мадади инсон.

АСАЛ – асал, ширинлик, йоқимли қиз.

АСАДУЛЛОҲ – Ҳудонинг арслони қудратлилик, довюраклик, жасурлик.

АСАД арслон буржида туғилган бола, қõрқмаслик, довюраклик.

АРСЛОН — шердек қудратлилк, довюраклик, қõрқмаслик.

АНВАР — нурлилик, йоруғлик, чароғонли бола.

АНБАР – йоқимлилик, хушбõйлик, ажойиб тароватли.

АМИР — ҳукмдорлик, котта одам, õзи билан эргаштира оладиган.

АЛИШЕР — қудратлилик, жасурлик, довюраклик.

АЛИ — олий, юксаклк, мартабалик, йахши одам.

АКРАМ — карамлилик, сахийлик, багри кенг инсон

АКМАЛ – етуклик, мукаммалликга эга бõлган.

АКБАР — буюклик, улуғлик, йахши.

ИСМЛАР МАЪНОСИ ЭНГ САРА ҚИЗ ВА ОҒИЛ БОЛАЛАРНИНГ ИСМЛАРИ

АҲРОР — меҳрумурувватли, мархаматли бõлиш.

АҲМАД – сазовор, мақтовга эга.

АДОЛАТ – одиллик, тогҒри õз одам.

АБРОР — тозалик,покизалик, йахшилик эгаси.

АБДУССАМАД — одамларни ишини .енгиллаштирадига

АБДУРРАЗЗОҚ –õта меҳрибонлик, раҳматилик, сахий.

АБДУРРАШИД — ишлари юрушадиган, омадли.

АБДУРРАҲМОН – õта меҳрибонлик, кõнгли тоза.

АБДУРРАҲИЙМ – раҳмлилик, кõнгли пок, мехрибон.

АБДУЛХОЛИҚ — йаратувчилик, олимлик, ақилли.

АБДУЛВОҲИД — битталик, йагоналик, танҳолик.

АБДУЛВАЛИ – дõстлик, мададкорлик.

АБДУЛВАҲҲОБ — қоли очиқ.

АБДУЛҚОДИР — қоли гул, ҳамма нарса қолидан келадиган

АБДУЛҚАҲҲОР — ҳукумдор одам.

АБДУЛМАЛИК — қирол, подшох, буюк.

АБДУЛЛОҲ — йахшилик улашувчи.

АБДУЛЛАТИФ — садақа берувчи.

АБДУЛКАРИМ — йахшилик қилувчи ва одамларининг гуноҳларини кечирувчи. АБДУЛЖАЛИЛ — ҳамма жихатдан идеал бола.

АБДУЛЖАББОР – одамларни ишларини енгил қилувчи

ИСМЛАР МАЪНОСИ ЭНГ САРА ҚИЗ ВА ОҒИЛ БОЛАЛАРНИНГ ИСМЛАРИ

АБДУЛҲАЙ — абадий йашайдиган, тарихда қоладиган

АБДУЛҲАМИД — дойим рахмат тагида юрадиган, мақтовга эга бõладиган

АБДУЛҲАКИМ – доно одам, ақилли.

АБДУЛҲАФИЗ — қалқон бõла оладиган.

АБДУЛҒАНИ — бой, ҳамма нарсага эга

АБДУЛҒАФУР– одамларни айбларини йаширувчи.

АБДУЛҒАФФОР – кõнгли тоза гунихларни кечирувчи.

АБДУЛФАТТОҲ – раҳмат хазиналарини очувчи Аллоҳнинг бандаси.

АБДУЛАЗИЗ – куч қудрат эгаси бõлган бола.

АБДУЛАЗИМ – котта Ҳудонинг бандаси.

АБДУЛАҲАД — йаккаю йагона ҳудонинг бандаси.

АББОС — қовоғи солинган, қовоқтумшуқ, жиддийлик.

А’ЗАМ — энг буюклардан.

 

БОБУР — Арслон, йõлбарс.

БИНАФША — бинафшадек, чиройли, йоқимли.

БИБИХОЛ – хол билан туғилганлар, аслзода қиз.

БЕРДИМУРОД – Ҳудо берган болакай .

БЕКЗОД – беклар авлодиданги бола бек фарзанди.

БЕКМУРОД – беклар авлодидан, йахши одам.

БЕҲЗОД — омадли кудан тугҒулган, аслзода бола

ИСМЛАР МАЪНОСИ ЭНГ САРА ҚИЗ ВА ОҒИЛ БОЛАЛАРНИНГ ИСМЛАРИ

БЕҲРУЗ — бахтли кунда туғилган, омадли.

БАСАНДА – оилада кетмакет қизлар туғилса кейингиси огил тугҒилсин деган мақсадда қойилади

БАРНО – гõзал, чиройлилик.

БАҲРОМ Марс саййорасининг номи, куч-қудрат соҳиби.

БАҲОР – баҳорда туғилган диннинг нури, омадли.

БАҲОДИР – ботирлик, куч қудратлилик.

БАДРИДДИН – диннинг тõлиқ ойи.

БОЗОР – йакшанбда туғилган.

БОЙМУРОД – бой бола, котта бõлиб буйик болсин.

БОЙҚОБИЛ — ақилли, одобли бола, бой бõлсин.

БОЛТА — киндиги болтада кесилганда, õткир, бақуват бõлсин.

БОТИР(õзб-мõг.) – мардлик, паҳлавонлик, довюраклик, жасурлик.

БЎРИ — тиши билан тугҒулган бола.

ДАВЛАТ – давлатмандлик, бойлик, саодатлилик.

ДАВРОН – даври, бахтийорлик, омадли фарзанди бõлсин.

ДИЛАФРЎЗ – йоритувчи, ҳаммани ҳурсанд қилсин, зебо қиз.

ДИЛБАР – кõнгилни юмшатувчи, севимли, чиройли.

ДИЛМУРОД – мақсадига етувчи, орзу етказган бола.

ДИЛНАВОЗ – дилни ҳурсад қиладиган, севимли

ДИЛНОЗ – нозик қалб эгаси.

ДИЛОВАР – жасурлик, қõрқмаслик, довюраклик, шижоатлилик.

ИСМЛАР МАЪНОСИ ЭНГ САРА ҚИЗ ВА ОҒИЛ БОЛАЛАРНИНГ ИСМЛАРИ

ДИЛОРО – кõнгилни йориштирадиган, қувонч келтирадиган.

ДИЛОРОМ – дилга ором келтирадиган,ҳузур халоват келтирувчи.

ДИЛРАБО – дилни олувчи, суюклилик, чиройли қиз.

ДИЛШОД – дили-шод-бõлиб-юрсин, шодлик бахш этган бола.

ДУРДОНА – йоқут, дур донасидек қиммат, қадрли, чиройли қиз.

ЭЛБЕК –, сардорлик, йõлбошчилик.

ЭЛДОР – элнинг йõлбошчиси болиш, раҳнамолик, ҳукмдорлик.

ЭЛМУРОД — орзудаги фарзанд бõлсин,

ЭРАЛИ – жасурлик, довюраклик, мардлик, ақл-заковатлилик.

ЭРГАШ – ака ва опалари билан бирга юрсин.

ЭРКИН – эркинлик, озодлик, ҳурлик.

ЭСОН – соғ саломат, омон эсон котта бõлсин.

ЭШБЕК – беклардан бõлган бола.

ЭШБЎРИ – бõри ҳамроҳида, йовуз руҳлардан асрасин.

ЭШДАБЛАТ – мол дунйо, давлатманд, бой бадавлат бõлсин.

ЭШМУРОД – орзуманд, мурод мақсадига етсин.

ЭШҚОБИЛ – одоблилик, эс ҳушли, қобил бола.

Э’ЗОЗ – э’тиборлилик, ҳурматлик қадрлилик, қимматлилик, суюкли бола.

ЭҲСОН – совға, туҳфа.

ИСМЛАР МАЪНОСИ ЭНГ САРА ҚИЗ ВА ОҒИЛ БОЛАЛАРНИНГ ИСМЛАРИ

ФАЗИЛАТ – йахшилик, багҒри кенглик.

ФАЗЛИДДИН – диннинг фазли, камоли, одоби.

ФАЙЗУЛЛОҲ –омадли, бахтли, қувончли.

ФАРАНГИЗ (ф.т) – нурлилик, шу’ла улашувчи чиройли қиз.

ФАРИД – бир дона, йагоналик.

ФАРИДА – йаккалик, йагоналик, тенгсиз қиз.

ФАРМОН – буйруқлик, бахтли бõлсин.

ФАРОҒАТ – ҳузур халоват, роҳат фароғатда йашасин.

ФАРРУХ –нур бола, чеҳрали, чиройлилик, кõркамлик.

ФАХРИДДИН – диннинг фахри, ғурури.

ФЕРУЗ – енгилмаслик, қахрамонлик.

ФЕРУЗА – ғолиблик, иқболилик баланд қиз.

ФИРУЗ – саодатлилик, иқболилик, енгилмаслик, ғолиблик,

ФИРУЗА – саодатлилик, бебаҳолик, қимматлилик, гõзаллик, чиройли қиз, юзидан нур таралувчи.

ФОЗИЛ – билимдонлик, донолик, зукколик.

ФОЗИЛА – билимлилик, ақилли қиз.

ГАВҲАР – гавҳардек бебахо, бебаҳолик, асллик, чиройли қиз.

ГАВҲАРШОД– гавҳардек бебаҳо болиш, қимматлилик, қадрлилик, қувноқлик,чиройли қиз.

ГУЛАНДОМ – нозиклик, гõзаллик, чиройли қиз.

ГУЛАСАЛ – чиройлилик, нафислик, асалдек ширин, тотлилик, йоқимли қиз.

ИСМЛАР МАЪНОСИ ЭНГ САРА ҚИЗ ВА ОҒИЛ БОЛАЛАРНИНГ ИСМЛАРИ

ГУЛЖАМОЛ – чиройига гап йõқ гулдек гозал қиз.

ГУЛЖАҲОН — жаҳон тенги йõқ қиз.

ГУЛНОЗ – нозиклик ва нозлилик гõзал қиз.

ГУЛРУҲ – гулдек чиройли қиз.

ГУЛЧЕҲРА – гулюзлилик, асал қиз.

ГУЛШАН – Умри гулзордек чиройли бõлсин.

ГУЛШОД – гулдек чиройли, йоқимли, ҳурсандчилик

ГЎЗАЛ – кõркам, йоқимтой, чиройли

ҲАБИБ – йахши дõст, қадрдонлик, ғамхõрлик.

ҲАБИБА – севимлилик, меҳрибонлик, қадрли қиз.

ҲАБИБУЛЛОҲ – Ҳудонинг севимли дõсти.

ҲАЙДАР – арслонлик, қõрқмаслик, жасурлик, кучлилик, қудратлилик.

ҲАЙИТ – ҳайит байрамида туғилган бола.

ҲАЙИТАЛИ – ҳайит байрамида дунйога келган.

ҲАЙИТГУЛ – ҳайитда туғилган, гулдек гõзал, йоқимли қиз.

ҲАЙИТМУРОД – ҳайит кунида тугҒулган, мурод мақсадига етсин.

ҲАЛИМА – раҳмдиллик, шафқатлилик, мулойимлик, беозорлик, суюкли қиз.

ҲАМДАМ – содиқлик, õртоқлик, отасига йордамчи, мададкорлик.

ҲАМИД – Ҳудога ҳамду сано айтувчи.

ҲАМИДА – Ҳудога шукур қилувчи, мақтовга арзийдиган қиз

ИСМЛАР МАЪНОСИ ЭНГ САРА ҚИЗ ВА ОҒИЛ БОЛАЛАРНИНГ ИСМЛАРИ

ҲАМИДУЛЛОҲ – Ҳудонинг мақтовига эришган.

ҲАМРО(Ҳ) – ҳамдамлик, шериклик .

ҲАСАН – чиройлилик, ақилли, кõркам.

ҲАСАНАЛИ – чиройлилик, кõркамлик.

ҲАСАНХЎЖА – хõжалардан, чиройлилик, кõркам бола.

ҲОЖИ — ҳаж зийоратида бõлгандан кейин.

ҲОЖИМУРОД – орзу мурод, улғайиб ҳожи бõлсин.

ҲОТАМ – олийҳимматлик, саховатлик.

ҲУЛКАР – Сураййо юлдузидек йоруғ чехрали, чиройлилик, гõзал қиз.

ҲУМОЙУН – мубораклик, қутлуғлик.

ИБОДАТ – ибодат қилишлик, Худога сиғинувчилар

ИБОДУЛЛОҲ – Ҳудонинг қуллари.

ИБРОҲИМ – Ҳалқлар отаси.

ИЗЗАТУЛЛОҲ – Ҳудонинг ҳурмат иззатли бандаси бõлсин.

ИЛҲОМ – кõтаринки, руҳланишлик, авжланишлик.

ИМОМ – диний раҳнамо.

ИНТИЗОР – узоқ кутилган қиз.

ИРОДА – Ҳудонинг иродаси билан дунйога келган қиз.

ИСКАНДАР – қõрқмаслик, довюраклик, жасурлик, мардлар сардори

ИСЛОМ – бõйсунувчилик, итоаткорлик, художойлик

ИСМЛАР МАЪНОСИ ЭНГ САРА ҚИЗ ВА ОҒИЛ БОЛАЛАРНИНГ ИСМЛАРИ

ИСМОИЛ – Ҳудодан сõраб олинган бола .

ИСРОИЛ – Ҳудо йõлида курашчи.

ИХТИЙОР – ихтийорилик, эркилилик, ҳурлик, озодлик.

ИҚБОЛ – бахту саодатлик, йоруғ келажаклик.

ЖАВЛОН – чаққонлик, чиройлилик.

ЖАЛОЛ – улуғлик, буюклик, кõркамлик.

ЖАЛОЛИДДИН – диннинг котта эгаси.

ЖАМОЛ – чиройлилик, асил бола.

ЖАМШИД – буюклик, қудратлилик.

ЖАСУР – довюраклик, қурқмаслик, жасоратлилик.

ЖАҲОНГИР – жаҳонни эгалайдиган, фотиҳлик.

ЖУМА – жума куни туғилганда.

ЖУМАГУЛ -жума куни туғилганда, гулдек гõзал қиз.

ЖУМАҚУЛ — Ҳудонинг жума куни туғилган бандаси

ЖУМАНАЗАР – жума куни берилган туҳфаси.

ЖЎРА – дõстлик, õртоқлик, ҳамдамлик.

КАМОЛ – етуклик.

КАМОЛИДДИН – дин камоли, диннинг баркамол, намойандаси.

КОМИЛ – етуклик, мукаммаллик.

ИСМЛАР МАЪНОСИ ЭНГ САРА ҚИЗ ВА ОҒИЛ БОЛАЛАРНИНГ

КАМОЛА – етуклик, баркамол қиз.

КОМРОН – мақсадга эришувчи, саодатмандлик, кудратлилик, омадлилик.

КУМУШ – бебаҳолик, қимматбаҳолик, қадрлилик, сулув қиз.

ЛАЙЛИ – тун қизи, тунда тавалуд топган қиз.

ЛАТИФА – меҳрибонгина, мулойим қиз.

ЛАТОФАТ – латофатлилик, покизалик, шафқатлилик,чиройли қиз.

ЛОБАР – чиройлилик, келишганлик, йоқимлилик, дилкаш қиз.

ЛОЛА – нафосатлилик,чиройлилик, кõркамлик, гõзаллик

ЛУТФИЙА – мурувватлилик, меҳрлилик, сулув қиз

ЛУТФУЛЛОҲ – мурувватлик, марҳаматлик.

МАВЖУДА – йаратилганлик, бор, барҳайот болмоқ.

МАВЛУДА – хосийатлилик, муқаддас кунда дунйога келган қиз.

МАДИНА – Арабистондаги муқаддас зийоратгоҳ шаҳар бõлган Мадина номидан олинган.

МАЛИКА – малика йоки қирол авлодидан айол.

МАЛОҲАТ – кõркамлик, гõзаллик, малоҳатли қиз.

МАСТУРА – иффатлилик, покиза қиз.

МАТЛУБА – илтижо қилиб сõраб олинган қиз.

МАФТУНА – мафтункор, жозибалилик, дилкаш қиз.

МАҲБУБА – севилганлик, суюклилик, дилбар қиз

ИСМЛАР МАЪНОСИ ЭНГ САРА ҚИЗ ВА ОҒИЛ БОЛАЛАРНИНГ

МАҲЛИЙО – кõнгилни ром қилувчи, сеҳрловчи, назокатлилик, жозибалилик, сулув қиз.

МАҲМУД – мақталган, мақтовга лойиқ.

МЕҲРИНИСО – айоллар қуйоши.

МИРЗА – саводлилик, õқимишлилик билимдон бõлиб õссин.

МОҲИГУЛ – чиройли ва гулдек чиройли қиз.

МОҲИДИЛ – кõнгилнинг ойи, нурга тõлдирган чиройли қиз.

МОҲИНУР – покизалик, сулув қиз.

МОҲИРА – маҳоратлилик, пишиқ қиз.

МУАЗЗАМ – азимлик, улуғлик, буюклик.

МУАТТАР – хушбõй хид таратувчи.

МУБОРАК – қутлуғлик, саодатлилик.

МУЗАФФАР – зафар, ғалаба қозонмоқ, голиблик.

МУНАВВАР – нурлилик, йоруғлик.

МУНИРА – нур сочувчилик, нурли, нурлилик, чиройли қиз.

МУНИС – дõст, ҳамдам.

МУРОД ? орзу, муродга эриштирган бола.

МУСАЛЛАМ — бõйсунувчи, итоаткорлик.

МУСУЛМОН – иймонлилик, художойлик.

МУХТОР – танланганлардан, сайланганлик, эркинлик, озодлик.

МУШАРРАФ – шараф, шарафли, ҳурмат эҳтиромга эга.

МУЙАССАР – Ҳудо етказган.

ИСМЛАР МАЪНОСИ ЭНГ САРА ҚИЗ ВА ОҒИЛ БОЛАЛАРНИНГ

 

МУҚАДДАМ – биринчи фарзанд.

МУҚАДДАС – қутлуғлик, табарруклик, муқаддаслик, азизлик.

МУҲАММАД – омадли мақтовга, олқишга лойиқ, сазовор.

МУҲАРРАМ – мухаррам ойида дунйога келган бола.

МУҲТАРАМ — хурматли, э’зозлилик.

 

НАВРЎЗ – йанги кун, йанги кунда – Наврõз куни туғилган бола.

НАЖМИДДИН – дин юлдузи, дин иқболи.

НАЗАР – Ҳудонинг назари тушган бола.

НАЗИРА – авлийога, эшонларга, бағишланган қиз.

НАЗИФА – покизалик.

НАЗОКАТ – нозик, нозик табиатли, нозанин чиройли қиз.

НАЗРУЛЛОҲ – Аллоҳга бағишланган бола.

НАМОЗ – намоз вақтида дунйога келган бола.

НАРГИЗ – нафосатлилик, нозиклк, гõзал қиз.

НАРИМОН – жасурлик, қõрқмаслик, куч қудратли.

НАСИБА -ризқи бутун, насибали қиз.

НАСИМ – юмшоқ кõнгилли, мулойим табиатлилик, йоқимли бола.

НАСИМА – йоқимлилик, ҳузурбахшлик, мулойим табиатлилик, юмшоқ кõнгиллик, покизалик, нафосатлилик

НАСРИДДИН – дин йордами, кõмагида

ИСМЛАР МАЪНОСИ ЭНГ САРА ҚИЗ ВА ОҒИЛ БОЛАЛАРНИНГ ИСМЛАРИ

НЕ’МАТ – ризқи бутун, насибаси тõлиқ бõлсин.

НЕ’МАТУЛЛОҲ – Ҳудонинг не’мати.

НИГИНА – узук, азизлик, гõзал қиз.

НИГОРА – чиройли юзлилик, зеболик, тенгсиз ҳусн.

НИЗОМ – тартиб интизомли, одоб ахлоқли бола.

НИЗОМИДДИН – тартиб қоидаларни мукаммал билувчи, динга ҳисса қõшувчи.

НИЛУФАР (ҳинд.) – нафосатлилик, нозиклик ва чиройли қиз.

НИШОН – бола туғилганда унинг баданида бирон хил белги бõлса.

НОДИР – нойоблик, қимматбаҳолик, қадрли бола.

НОДИРА – тенгсизлик, бебаҳолик, беназирлик, беқийослик гõзаллик эгаси.

НОРБОЙ қизил холли бола.

НОРМУРОД – қизил холли бола орзу муродларимизга эриштирсин.

НОРМУҲАММАД – қизил холли болани Муҳаммад (с.а.в.) номи ила.

НОРМЎМИН – қизил холли бола, ақилли, донолик, .

НОРОЙ – қизил хол билан туғилган, чиройли, ширин қиз.

НОРТОЖИ – қизил ҳолли бола.

НОРХОЛ – баданида қизил ҳол билан туғилган қиз.

НОРҚОБИЛ қизил ҳол билан туғилган бола, улғайиб одобли бõлсин.

НОСИР – йордамчи, ғолиблик.

НУРББК – беклардан, иқболи йахши бола.

НЎРЖАМОЛ -нур юзлилик, чиройлилик, гõзал қиз.

ИСМЛАР МАЪНОСИ ЭНГ САРА ҚИЗ ВА ОҒИЛ БОЛАЛАРНИНГ

НУРИДДИН – дин нури, зийоси, маш’али.

НУРУЛЛОҲ – Аллоҳнинг нури, зийоси, йоғдуси.

НУСРАТ – йордамчи, кõмакчи, голиблик.

НУСРАТУЛЛОҲ – Ҳудонинг йордами, муруввати.

ОЙБЕК — Беклардан бõлган, омадлилик, бахтлилик ойбек уруғидан (õзбек уруғларидан бири)

ОБИД – Ҳудога сиғинувчи, ибодат қилувчи.

ОБИДА – Ҳудога ибодат қилувчи, асил қиз.

ОБОД – хайоти йахши, серфайзлик, насибали бõлсин.

ОДИЛ – адолатлилик, ҳақгõйлик.

ОДИНА – хосийатлилик, мубораклик жума-кунида туғилган бола.

ОЗОД – озодлик, ҳурлик, эркинлик.

ОЗОДА – ҳурлик, эркинлик, покиза қиз.

ОЗОДБЕК – беклардан бõлган ҳурлик, эркинлик, келажаги бор бола.

ОЙГУЛ – чиройлилик, сулувлик, чиройли қиз.

ОЙДИН – ойдинлик, йоруғ кечада туғилган қиз йоки хайоти нурли,чароғон бõлсин.

Давоми…

Titan Gel Orginal: OLATNI KATTALASHTIRISHKO'RISH
+ +