Home » Davolash » ТАНА ТЕРИСИНИ ПАРВАРИШЛАШ УЧУН ВАННАЛАР

ТАНА ТЕРИСИНИ ПАРВАРИШЛАШ УЧУН ВАННАЛАР

ТАНА ТЕРИСИНИ ПАРВАРИШЛАШ
УЧУН ВАННАЛАР

ТАНА ТЕРИСИНИ ПАРВАРИШЛАШ УЧУН ВАННАЛАР

 • 200 г қичитқи ўтининг барглари майда тўғралади ва 3 л қайноқ сувга солинади, су- зиб олинади. Сув ваннадаги сувга (36-37 °С) қуйиб юборилади. Бу ванна аллергия, рев- матизм, терида йирингли тошмалар бўл- ганда қабул қилинади.
 • 100 г мармарак (шалфей), 100 г эман пўстлоғи 1 л сувда паст оловда 20-30 дақиқа қайнатилади. Сўнгра дамлаб қўйилади, су- зиб олинади ва ваннадаги сувга қўшиб юбо- рилади. Бу ванна аллергия, ревматизм, те- рида йирингли тошмалар бўлганда қабул қилинади.
 • 200 г чистотел қуритилган ўти ва гул- лари устидан 4 л қайнаб турган сув соли-

ниб, 2 соатга дамлаб қўйилади. Кейин сузиб олиниб, ваннадаги сувга қуйиб юборилади. Ванна кунора 10-15 дақиқадан қабул қили- нади. Бир курс муолажа 8-10 ваннадан ибо- рат. Аллергия, йирингли тошмаларда қўл- ланилади.

 • 200 г ялпиз устидан 4 л қайноқ сув соли- нади, 1 соат дамланади. Семириб кетишда, толиқишда чарчоқни олдирувчи восита си- фатида қўлланилади. Бундай ванналар ги- пертония касалликлари ва бўқоқда таъ- қиқланади.
 • 50 г иттиканак тўғралади, 0,3 л сувда 10- 15 дақиқа қайнатилади, ваннага қуйилади ва яна 100 г денгиз тузи қўшиб юборилади. Кунора қабул қилинади, бир курс 10 ванна- дан иборат. Капилляр қон айланишини фа- оллаштириб, тинчлантирувчи, деинфекци- яловчи хоссага эга.
 • 200 г қизилпойча (зверобой) ўти 4 л қай- ноқ сувда дамланади ва ваннага қўшиб юборилади. Қон айланишини яхшилайди, тетиклаштиради, чарчоқни олади. Терини ажин босганда ёрдам қилади.
 • Терида қичиш, қуруқлашиш ва шўра- лашни йўқотиш учун ваннадаги сувга 1 ста- кан ош сиркаси солинади ва аралаштирила- ди. Бу ваннада 10 – 15 дақиқа ётилади.
 • 300 г туз ва 100 г сода қайноқ сувда эритилади. Мазкур эритмали ванна 10-15ТАНА ТЕРИСИНИ ПАРВАРИШЛАШ УЧУН ВАННАЛАР

дақиқа қабул қилинади. Сўнгра тоза сувда чайилиб, 1 соат ётиб дам олиш керак. Бу ван- на вазн ташлаш учун мўлжалланган. Битта ваннадан сўнг 300 г га озиш мумкин. Агар ванна қабул қилишни парҳез билан бирга олиб борсангиз, сиз нафақат озасиз, балки организмни токсин ва чиқиндилардан ха- лос қиласиз.

 • Ханталли ванна уйқудан олдин қабул қилинади. 100 г қуруқ хантал 1 л сувда (36- 38 °С) яхшилаб аралаштирилиб, ваннада- ги сувга қўшиб юборилади. Ванна 10 дақиқа давомида қабул қилинади. Кейин илиқ тоза сувга чайилиб, жун кўрпага ўралиб ётиш ке- рак. Тахминан бир соатдан сўнг туриб, қу- руқ бўлгунча артиниш лозим (кучли тер- лаган бўласиз) ва яна ухланг. Бундай ванна шамоллашда, юқори нафас йўллари шамол- лашида, озиш учун қабул қилина^и. Уни парҳезлар билан бирга қилиш мумкин.
 • 1 л сутни оловда иситинг, фақат қайна- шгача олиб борманг. Сув ҳаммомида 100 г асални эритиб, сутга қўшинг ва яхшилаб ара- лаштиринг. Ваннани қабул қилишдан олдин 350 г майда тузни ёғли бўлмаган сметана би- лан аралаштириб, айлана ҳаракатлар билан бутун танага суртиб чиқинг. Кейин душда ювиб ташланг. Ваннага сув тўлдириб, сут би- лан асал аралашмасини қуйиб юборинг. Ван- на қабул қилиш вақти 15-20 дақиқа.

Туз танангиз терисини тозалайди, сут би- лан асал эса асабий таранглик, чарчоқни олади, терини ёшартиради. Бундай ванна- ни гўзал Клеопатра қабул қилган экан.

 • 5 г мумиё оласиз, уни 0,5 л қайноқ сувда эритиб юборасиз. Ярим ванна сув (30 °С) тайёрланг, унга тайёрланган эритмани қуй- иб юборинг. Бундай ваннани 20 кун қабул қилинг.

Мумиёли ванна руҳий ва асабий то- лиқишни олади, бутун организмни микро- элементлар билан озиқлантиради.

 • Қоқиўтдан тайёрланган ванна терини ёшартириш ва намлантириш хусусиятига эга. Уни 20 дақиқа давомида қабул қилина- ди, сув 40 °С бўлиши керак.

Агар қоқиўт янги узилган бўлса, уни 2 кг ўт (барглари) керак бўлади, қуруғи бўлса, 1 кг етарли бўлади. Гиёҳ устидан 5 л сув қуй- иб, қайнашгача олиб борилади ва 10 дақиқа паст оловда қайнатилади, 30 дақиқа дамла- нади ва сузиб олинади. Қайнатма ваннада- ги сувга қўшиб юборилади.

 • Асал қўшилган ванналар терини ёшар- тиришини қадимдан аёллар яхши билиш- ган. 200 г асал иссиқ сувда эритилади, унга уч томчи цитрус мевалар – апельсин, грейп- фрут, лимон, бергамот ёғи қўшилади. Ара- лашма иссиққина ваннага қўшилади ва 15 дақиқа давомида қабул қилинади.

 

 • Турли эфир мойлари қўшилган ванна- ларни одатда 20 дақиқа қабул қилишади, сув у қадар иссиқ бўлмаслиги керак, тахми- нан – 34 °С. Бироқ эфир мойи аввал эмульга- торларда – қаймоқ, асалда эритилади, сўн- гра 40 °С иссиқ сувга қўшилади. Сув керакли даражагача совиганидан сўнг, ванна қабул қилинади. Эфир мойи қўшилган ваннадан сўнг чайилмайди, тана қуруқ артилмайди, номига сочиқни бостириб қўясиз. Терига эса бирон крем суртилади.
 • Шоколадли ванна учун сут керак бўла- ди. 0,5 л сутнинг ўзи етарли бўлади: илиқ сутга бир плитка аччиқ шоклод бўлаклар- га бўлиниб солинади, сув ҳаммомида иси- тилади, шоколад эриганда, ҳаммаси ара- лаштирилиб, ваннадаги сувга қўшиб юбо- рилади. Бу ваннани 20 дақиқадан ортиқ қабул қилманг. Ваннани ҳафтада икки мар- та қабул қилишнинг ўзи етарли бўлади.

Шоколадли ванна тетиклаштиради, тери- ни чиройли қилади ва ортиқча вазндан ха- лос этади.

 • Сули ёрмаси ташқи қўллашда ҳам кат- та фойда келтиради. 0,5 кг сули ёрмасига 4 л сув қуйинг, қайнашгача олиб боринг, ярим соат дамланади, сузиб олиниб, ваннадаги сувга қўшиб юборилади.

 

jinsiy
Titan Gel Orginal: OLATNI KATTALASHTIRISHKO'RISH
+ +